Tak for tilmelding

VILKÅR FOR TILMELDING


Skolen bekræfter pr. mail, at eleven har en plads. Inden endelig optagelse opfordrer vi til, at eleven skal have været på besøg på skolen, i forbindelse med et af vores besøgsdage.

 1. Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret er på 500 kr. (tilbagebetales ikke) og indbetales ved aflevering af indmeldelsen. Eleven har en plads, når skolen har modtaget indmeldelsespapirer samt gebyr. 

 1. Opstartsgebyr

Udgør 2.000 kr. (tilbagebetales ikke) og indbetales til skolen ca. 1. september året før det tilmeldte skoleår.  Ved optagelse senere end et år før skolestart betales gebyret 14 dage efter optagelse. Dækker udgifter til eventuelt visa, sangbog, T-shirt mm. Gebyret tilbagebetales ikke.

Skolepenge:
Skolepengene er 2.950 kr. pr. uge x 42 uger i skoleåret 2023/24 (inkl. udlandsrejse).

 1. Midlertidig afbrydelse af efterskoleopholdet

Eleven kan med forstanders tilladelse få fri til deltagelse i familiebegivenheder og til speciallæge-/tandlægebesøg, hvis de ikke kan afvikles på fridage. Elevfravær på grund af sygdom kræver ikke udmeldelse af skolen, hvis eleven modtager undervisning i hjemmet/på sygehuset. 
Ønskes eleven fritaget for undervisning til deltagelse i ferieture m.v. skal eleven midlertidig udmeldes af skolen. Ved midlertidig afbrydelse af opholdet gælder følgende: der betales 4.825 kr. pr. uge til dækning af skolens tab af skolepenge og tilskud. Den normale uge betaling bortfalder.

 1. Afbrydelse af opholdet i utide

Afbrydelse af opholdet fra skolens side forudsætter brud på skolens regler, lovovertrædelse, eller at eleven trods advarsel udviser en adfærd, der er uforenelig med deltagelse i et efterskoleophold.  
Ved afbrydelse skal betales til og med udgangen af den uge, hvor afbrydelsen finder sted samt et afbrydelsesgebyr på 2000 kr. Det er uden betydning om det er skole eller forældre, der tager beslutningen. 

 1. Erstatning

Eleven skal erstatte de skader, som eleven evt. forvolder. Elevens forældre/værge er selv forpligtet til at erstatte skader forvoldt af eleven. Eleven skal under opholdet være omfattet af forældrenes familieforsikring.

6.  Husorden

Vi er sammen om at skabe det gode efterskoleår - derfor er det vigtigt, at du er kan tilslutte dig nedenstående:

 • Du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet
 • Du møder dine kammerater og de ansatte med åbenhed og respekt
 • Du respekterer dagsrytmen og natteroen

Derudover er det vigtigt, at du er indforstået med følgende:

 • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold
 • Det er ikke tilladt at have seksuelt samkvem på skolen
 • Du må ikke ryge eller indtage andre nikotinprodukter.

Forbuddet mod hash og euforiserende stoffer gælder hele det år, du går på skolen – også i weekender og ferier. 

Det er vores grundholdning, at problemer og uenigheder bedst løses igennem samtale og dialog, og at de fleste uoverensstemmelser kan løses internt på skolen. I visse tilfælde kan det selvfølgelig blive nødvendigt at inddrage hjemmet.
Vær opmærksom på, at overtrædelse af skolens regler i enkelte tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen.

 

 1. Div. tilladelser

Vi giver tilladelse til:

 • at skolen udleverer en elevliste til øvrige elever og forældre. Listen indeholder elevens navn, adresse og forældrenes tlf. numre
 • at jeres mailadresser må ses af andre forældre
 • at der må tages billeder og videoer af eleven, der bl.a. lægges på skolens hjemmeside, Facebook og Instagramprofil mm.
 • at der må udleveres lister med elevens navn og adresse mm. i forbindelse med opholdet her på skolen til f.eks. personale og skolefotograf
 • at skolefotografen må tage billeder af eleven   

Der vil inden skolestart blive udleveret en skolekontrakt, der skal underskrives af elev + forældre og afleveres.

TILBAGE TIL TILMELDING